معرفی گلریس > سهامداران
شرکت گلریس به صورت سهامی خاص بوده و از مهرماه سال 1390 به صورت مستقل ادامه فعالیت داد.
سید محمد جواد سلاله نوری
آقای حاج سید محمد جواد سلاله نوری: موسس، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی گلبافت از تاریخ تاسیس این واحد صنعتی تا سال 1390 (به مدت 42 سال) که هم اکنون یکی از سهامداران شرکت گلریس بوده و مدیریت ارشد شرکت را به عهده دارند.
سید محمد حسن سلاله نوری
آقای حاج سید محمد حسن سلاله نوری: از سال اول تاسیس شرکت گروه صنعتی گلبافت تا سال 1390 به عنوان مدیر کارخانه گلبافت، مسئولیت مستقیم کلیه تولیدات را عهده دار بوده، عضو هیئت مدیره شرکت و مدیرعامل کارخانه گلریس نیز بوده اند و هم اکنون و پس از استقلال شرکت گلریس دیگر سهامدار شرکت بوده و مدیریت ارشد کارخانه را به عهده دارند.