سازمان فروش > فروشگاههای زنجیره ای، اتحادیه ها و تعاونی ها
عرضه مستقیم محصولات شرکت گلریس به مصرف کنندگان نهایی ازطریق فروشگاههای زنجیره ای، اتحادیه ها و تعاونی ها نیز صورت می پذیرد.
شرکت گلریس تعاملات مناسبی را با مدیران و مسئولین محترم شرکت های فروشگاههای زنجیره ای، تعاونی ها و اتحادیه ها دارد و در حال حاضر با اتحادیه های امکان، اسکاد و شرکت تعاونی فروشگاههای زنجیره ای شمس نهاجا، موسسه خدمات تامین اقلام مصرفی کارکنان ناجا و شرکت تعاونی ابرار و فروشگاههای زنجیره ای رفاه همکاری می نماید.